Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Tài liệu này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn với tư cách là (các) người dùng của trang web (sau đây gọi là “bạn”, “của bạn” hoặc “Người dùng”) và www.acrel-electric.com - chủ sở hữu của trang web www .acrel-điện.com.

1. áp dụng và chấp nhận các điều khoản

1.1 Việc bạn sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của www.acrel-Electric.com (gọi chung là “Dịch vụ” sau đây) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện có trong tài liệu này cũng như Chính sách Bảo mật và bất kỳ quy tắc và chính sách nào khác của www .acrel-electro.com có thể được xuất bản bởi www.acrel- Electrical.com theo thời gian. Tài liệu này và các quy tắc và chính sách khác của www.acrel- Electrical.com dưới đây được gọi chung là “Điều khoản”. Bằng cách truy cập www.acrel- Electrical.com hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi Điều khoản. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc www.acrel-electric.com nếu bạn không chấp nhận tất cả các Điều khoản.

1.2 Bạn không được sử dụng Dịch vụ và không được chấp nhận Điều khoản nếu (a) bạn không đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc với www.acrel-electric.com, hoặc (b) bạn không được phép nhận bất kỳ Dịch vụ nào theo luật pháp của PR Trung Quốc hoặc các quốc gia / khu vực khác bao gồm quốc gia / khu vực mà bạn đang cư trú hoặc từ đó bạn sử dụng Dịch vụ.

1.3 Bạn xác nhận và đồng ý rằng www.acrel- Electrical.com có thể sửa đổi bất kỳ Điều khoản nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản được sửa đổi và lặp lại có liên quan trên www.acrel- Electrical.com. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc www.acrel-electric. com, bạn đồng ý rằng các Điều khoản sửa đổi sẽ áp dụng cho bạn.

2. người dùng nói chung

2.1 Như một điều kiện để bạn truy cập và sử dụng www.acrel-electric.com hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành khi sử dụng www.acrel- Electrical.com hoặc Dịch vụ.

2.2 Bạn phải đọc Chính sách Bảo mật của www.acrel-Electric.com quy định việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân về Người dùng thuộc quyền sở hữu của www.acrel- Electrical.com và các chi nhánh của chúng tôi. Bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật và đồng ý với việc sử dụng thông tin cá nhân về bạn theo Chính sách Bảo mật.

2.3 Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại tính toàn vẹn của hệ thống máy tính hoặc mạng của www.acrel-electric.com và / hoặc bất kỳ Người dùng nào khác cũng như không được phép truy cập trái phép vào hệ thống máy tính hoặc mạng đó.

2.4 Bạn đồng ý không lợi dụng bất kỳ lợi ích nào trong việc sử dụng thông tin được liệt kê trên www.acrel- Electrical.com hoặc nhận được từ bất kỳ đại diện nào của www.acrel- Electrical.com trong các hoạt động bao gồm: thiết lập mức giá, hoặc báo giá các sản phẩm và dịch vụ mà không được mua từ www.acrel- Electrical.com, chuẩn bị nội dung trang web, viết hợp đồng hoặc các thỏa thuận mà không có sự tham gia của www.acrel-electric.com.

3. sản phẩm và giá cả

3.1 Vì chúng tôi liên tục phát triển và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, bất kỳ thông số kỹ thuật, phi kỹ thuật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web, bảng báo cáo, số liệu, hình ảnh, video hoặc âm thanh của bất kỳ sản phẩm nào của www.acrel-Electric. com có thể được thay đổi hoặc thay đổi hoàn toàn về định dạng và nội dung mà không cần thông báo trước dù trực tuyến hay ngoại tuyến.

3.2 Giá niêm yết trên www.acrel- Electrical.com hoặc do bất kỳ đại diện nào của www.acrel- Electrical.com cung cấp có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

4. giới hạn trách nhiệm

4.1 Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua www.acrel- Electrical.com được thực hiện theo quyết định và rủi ro riêng của mỗi Người dùng và mỗi Người dùng tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của www.acrel-electro.com hoặc mất mát dữ liệu có thể từ việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy.